Kuruluş; Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 23.07.2013 tarih ve 18201 sayılı Onayı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı

Madde 1- Derneğin Adı: “Kil Bilimleri Derneği” (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD’dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şube açılamaz.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik verebilir. Derneğin merkezinin olduğu yerde temsilcilik verilemez.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Bu dernek, Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği’nin 14.04.2012 tarihinde 28264 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlükten kaldırılması ile 1983 yılından beri çalışmalarını sürdüren Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi’nin faaliyetinin sona ermesi sonucu doğan ihtiyaçtan kurulmuştur. Dernek, Türkiye‘deki kil bilimi ve teknolojisi ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

 • Türkiye’de kil bilimi ve ilgili teknolojinin verimli bir biçimde gelişmesine, çağdaş boyutlarda tutulmasına ve her yönü ile geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Kil bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak ve Türkiye’deki bu konu ile ilgili sanayi kuruluşlarının bu gelişmelerden haberdar olmasını ve yararlanmasını sağlamak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Türkiye’de kil bilimi araştırmalarını özendirmek ve teknolojilerine katkıda bulunmak amacı ile kil bilimi eğitimini ve uygulamalarını geliştirmek için gerekli olan bilimsel iletişimi sağlamak üzere ulusal bir platform oluşturmak,
 • Uluslararası Kil Bilimleri Birliği (AIPEA) ve Uluslararası Mineraloji Birliği (IMA) ve aynı konuda çalışan diğer uluslararası kuruluşlarla ilişki kurarak, bu konuda uluslararası düzeyde yapılan çalışmalardan yararlanmak ve Türkiye’de yapılan çalışmaları uluslararası düzeyde duyurmak,
 • Kil bilimcilerini bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
 • Kil bilimi ve ilgili teknolojiler sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini artırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,
 • Kil bilimi ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
 • Kil bilimi ve ilgili teknolojileri konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,
 • Kil bilimi ve ilgili teknolojiler sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Türkiye’de kil bilimi ve teknolojisi konularında ihtiyaç duyulan bilimsel iletişimi en etkin bir biçimde sağlamak amacı ile, ulusal ve uluslararası düzeyde teknik ve bilimsel toplantılar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek ve yayımlar yapmak,
 • Türkiye’de kil bilimi ve teknolojisi ile ilgili başta üniversiteler olmak üzere tüm kurumlar, kuruluşlar ve kişiler arasında sıkı bir işbirliği ve bilgi alışverişini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kil bilimi ve teknolojisi konularında Türkiye’de gereksinim duyulan çalışmaları ve bu konularda uluslararası düzeyde yapılan çalışmalardan Türkiye için gerekli ve yararlı olduğuna inandığı çalışmaları yürütmek, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, çalışma grupları kurmak, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Uluslararası Kil Bilimleri Birliği (AIPEA) ve Uluslararası Mineraloji Birliği (IMA) ve aynı konuda çalışan diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını izlemek ve bunları üyelerine duyurmak ,
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlamak, raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratmak,
 • Meslek içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,
 • Kil bilimi ve teknolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kurultay, seminer, açık oturum, çalıştay ve benzeri mesleki toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak, İlgili kuruluşlarla ilişki kurmak,
 • Kil bilimi ve teknolojisi ile bilgi, bilgi sistemi, bilgi iletişimi ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve tekniklerinin tanıtılmasına yardımcı olmak,
 • Kil bilimi ve teknolojisi ile ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 • Kil bilimi ve ilgili teknolojileri konusunda her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikalar oluşmasına katkı vermek,
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda birlik, vakıf, federasyon kurmak veya kurulu bir birliğe, federasyona veya platforma katılmak,
 • Uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yapmak veya yardımlaşmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer birliklerle, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, kil bilimi ve teknolojileri alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

BÖLÜM 2

Üyelik

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan 18 yaşını tamamlamış ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları ve Madde 4’deki nitelikleri taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Madde 4– Dernek üyeliği, Türkiye’de kil bilimi ve teknolojileri hakkında eğitim, araştırma ve uygulamalara katkıda bulunabilecek her kişi ve kuruluşa açıktır.

Madde 5 – Derneğe iki tür üyelik söz konusudur .

a) Asıl Üyelik: Kil bilimi ve teknolojisine ilgi duyan, eğitim gören ve/veya bu konuda bilfiil çalışmakta olan kişiler, bu çalışmalarını belgelemek koşulu ve Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğe Asıl üye olabilirler. Türkiye’de kil bilimi ve teknolojisi ile ilgili konularda eğitim, araştırma ve uygulama yapan ve derneğin bu konulardaki etkinliklerini destekleyen kuruluşlar, Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile Asıl üye olabilirler. Bu üyeler Dernek Genel Kurul’unda ilgili kurumca atana bir temsilci ile temsil olunur.
b) Fahri (Onursal) Üyelik: Türkiye’de kil bilimi ve teknolojisinin gelişimine, derneğin amaçları doğrultusunda, önemli katkıları görülen kişiler, Dernek Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararı ile Fahri (Onursal) üyeliğe seçilebilirler. Fahri (Onursal) üyeler, Genel Kurul’da oy kullanamaz ve üyelik aidatı ödemezler.
Madde 6 – Derneğe üye olmak isteyenler son bir ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, biçimi Dernek Yönetim Kurulu’nca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Dernek Yönetim Kurulu’na teslim ederek ya da Derneğin resmi internet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelikten Çıkma

Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Dernek Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller :

Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ait olduğu yıl ve Dernek Yönetim Kurulu’nca tanınabilecek süre içinde ödememek,
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Derneğin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak (bu durumda Dernek Yönetim Kurulu ilgili üyenin bu konudaki yazılı savunmasını alır).
Yukarıda f) şıkkı, Dernek Yönetim Kurulu önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanır, diğer durumlardan birinin tespiti halinde kişi Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

BÖLÜM 3

Dernek Organları

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu.

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı Asıl üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul Toplantıları’na katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu Kararları’na karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları’nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin birliklere ve federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşların Türkiye temsilciliğini alması veya ayrılması,
 12. Derneğin vakıf kurması,
 13. Derneğin fesih edilmesi,
 14. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 4. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Zorunlu hallerde, sekreterlik vb. yardımcı işler için Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki kişileri geçici veya sürekli olarak ücret karşılığı görevlendirebilir,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 7. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

BÖLÜM 4

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üyelik aidatı: Yönetim Kurulu’nca teklif edien ve Genel Kurul’ca kabul edilen üyelik aidatları olup, artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler ve konferans katılımcı kayıt ücretlerinin % 10’u,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Yayın gelirleri,
 8. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 16- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu Hükümleri’ne göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 18-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19- Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi Mülki İdare Amirliği’ne verilir. Genel Kurul Toplantısı’nda tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul Toplantı Tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde Mülki İdare Amirliği’ne verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup Mülki İdare Amirliği’ne bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul Toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

BÖLÜM 5

Derneğin İç Denetimi

Madde 20- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM 6

Temsilcilik Açma

Madde 22- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararı’yla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu Kararı’yla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

BÖLÜM 7

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 23- Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 24- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararı’nın alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kil Bilimleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu Üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri T.C. uyrukludur.

Adı ve Soyadı

Görev Dağılımı

Adı ve Soyadı
Görev Dağılımı

Asuman Günal Türkmenoğlu, Jeoloji Müh. Prof. Dr.
Başkan
 
Şıh Ali Sayın, Jeoloji Müh. Doç. Dr.
Başkan Yardımcısı
 
Haluk Akgün, Jeoloji Müh. Prof. Dr.
Sekreter
 
Zehra Semra Karakaş, Jeoloji Müh. Yard. Doç. Dr.
Sayman
 
İsmail Aydın Aras, Jeoloji Müh. Doç. Dr.
Üye
 
Hüseyin Yalçın, Jeoloji Müh. Prof. Dr.
Üye
 
Selahattin Kadir, Jeoloji Müh. Prof. Dr.
Üye

Bu tüzük 25 (Yirmibeş) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.