Ülkemizde kil ve kil bilimleri konusunda, üniversiteler, kamu ve sanayi uygulamalarında disiplinlerarası çalışmalar geniş bir platform oluşturmaktadır. Bu nedenle, özellikle kil ve kil bilimleri konusunda bilgi alışverişinin etkinleştirilmesi amacıyla üniversitelerimizde sempozyum ve konferansların başlatılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve ilk sempozyum 1983 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü’nün öncülüğünde üniversite, kamu ve ilgili sanayi kuruluş temsilcilerinin katılımıyla I. Ulusal Kil Sempozyumu düzenlenmiştir. Söz konusu sempozyumda, bu sempozyumların düzenli olarak iki yılda bir düzenlenmesi de karar altına alınmıştır.
Bu çerçevede;
1985 yılında II. Ulusal Kil Sempozyumu (Kil’85) Hacettepe Üniversitesi,
1987 yılında III. Ulusal Kil Sempozyumu (Kil’87) Orta Doğu Teknik Üniversitesi öncülüğünde Ankara’da,
1989 yılında IV.Ulusal Kil Sempozyumu (Kil’89) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi .öncülüğünde Sivas’da düzenlenmiştir.
Kil’87 sırasında kil ve kil bilimleri konusunda gerek bilimsel, gerekse uygulayıcı çalışmaların daha güçlendirilmesinin, belirli bir düzen ve organizasyonun sağlanmasının önemi vurgulanmış ve bir “kil bilimleri komitesi”nin oluşturulması fikri önem kazanmıştır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü’nün başvurusu ve Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı 7 Haziran 1990 tarihli kararı ile Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi (KBTMK) kurulmuştur.
1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen V. Ulusal Kil Sempozyumu (Kil’97) sırasında KBTMK’nin 1.Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve KBTMK ilk Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
KBTMK’nin Çalışma Yönetmeliği 2 Şubat 1992 tarihli ve 21130 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yükseköğretim Kurulu’nun 14.04.2012 tarihinde 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile Milli Komiteler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış milli komitelerin faaliyetlerine son verilmiştir.
1983 yılında ulusal kil sempozyumları ile ilk çalışmalar başlatılan ve 1990 yılında tüzel kişiliğe kavuşturulan KBTMK’nin faaliyetlerinin devamının sağlanması ve Türkiye‘deki kil bilimi ve teknolojisi ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde ulusal ve uluslararası çağdaş boyutlarda gerçekleşmesinin bir dernek çatısı altında sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Dernek Tüzüğü hazırlanmış ve Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 23.07.2013 tarih ve 18201 sayılı yazısı uyarınca, Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) kurulmuş ve çalışmalarına başlanmıştır.
Kısa adı KBD olan Derneğin merkezi Ankara’dır.
Dernekler Yönetmeliği’nin 12. Maddesi gereği, kuruluşunu takiben altı ay içerisinde KBD’nin ilk Genel Kurulu Toplantısı 2 Şubat 2014 tarihinde yapılmış Dernek Organları oluşturulmuştur.
Ulusal Kil Sempozyumları, üniversitelerimizle ile işbirliği halinde Kil Bilimleri Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenmektedir.
Kil Bilimleri Derneği, Tüzüğü çerçevesinde Uluslararası kil birlikleri olan AIPEA ve ECGA ile de işbirliği yapmaktadır.